Mina rättsområden

Brottmål

Brottmål är för min byrå ett viktigt verksamhetsområde och jag är verksam som offentlig och privat försvarare och/eller målsägandebiträde. Som försvarare biträder jag den tilltalade i en brottmålsprocess redan från det första polisförhöret och fram till huvudförhandling i domstol. Som målsägandebiträde biträder jag målsäganden (brottsoffret) genom att utgöra ett stöd för vederbörande före och under rättegången samt bevaka målsägandens ekonomiska intressen genom att föra talan om skadestånd m.m.

Affärsjuridik

Affärsjuridik är egentligen ingen egen juridisk disciplin och bildar en kontrast till den s k humanjuridiken. Företrädesvis berör affärsjuridiken rättsliga förhållanden som berör företagare. Det är då olika discipliner inom civilrätten som blir aktuella, som t ex avtalsrätt och skadeståndsrätt. Jag lämnar rättsligt biträde i sådana sammanhang.

Civilrätt

Begreppet civilrätt kommer från den romerska rättens ”Ius civile” och är ett omfattande rättsområde. Man kan grovt säga att rättsområdet handlar om förhållanden mellan enskilda personer, alltså inte om förhållanden mellan enskilda personer och myndigheter. Den gemensamma kärnan för civilrätten utgörs av avtals- och skadeståndsrätt. Till civilrättens övriga underavdelningar hör bl a rättsförhållanden om ekonomiska fordringar (obligationsrätt), köprätt, sakrätt (frågor om äganderätt mm), fastighetsrätt och familjerätt. Jag har bred erfarenhet av rättsområden inom civilrätten.

Ersättning- och skadeståndsrätt

Ersättningsrättsliga överväganden har i allmänhet stor praktisk betydelse och då inte bara i frågor om att erhålla skadestånd eller försäkringsersättning. Även frågor om att begränsa betalning av eget skadestånd har stor betydelse. Den centrala delen av rättsområdet utgörs av skadeståndsrätten, som reglerar förhållanden där en part åstadkommit skada på annan parts egendom eller person och där dessa parter inte befinner sig i avtalsförhållande med varandra (s k utomobligatoriskt skadestånd). I övrigt hör till rättsområdet skadereglering från försäkringsbolag efter t ex en trafikolycka. Den centrala lagstiftningen på området utgörs av skadeståndslagen. Jag har bred erfarenhet inom rättsområdet.

Familjerätt

Familjerätt är ett omfattande rättsområde inom civilrätten. Rättsområdet innefattar alla de rättsliga frågor som uppkommer vid ingående respektive upplösning av ett äktenskap eller samboförhållande. Det kan då röra sig om upprättande av äktenskapsförord, samboavtal och bodelningsavtal. samt frågor rörande vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn och underhåll. Inom rättsområdet faller också frågor som rör arv, testamente, gåva och förvaltarskap. Familjerätten är en viktig del inom min verksamhet och jag bistår klienter med allt ifrån konsultationer till upprättande av handlingar och biträde i domstol.

Fastighetsrätt

Många tror att en fastighet är en byggnad på mark. Så är det emellertid inte utan fast egendom är detsamma som jord på det svenska territoriet som indelats i olika horisontellt – och ibland även vertikalt – avgränsade bitar (fastigheter). En fastighet – som alltså är en bit jord – kan ha tillbehör i form av byggnad och en byggnad kan i sin tur ha olika tillbehör, såsom t ex badkar, ledstång och nyckel. Även fastighetsrätt är en disciplin inom civilrätten och den centrala fastighetsrättsliga lagstiftningen utgörs av jordabalken.Denna innehåller bestämmelser om överlåtelse, upplåtelse av panträtt samt hyra och arrende. Även bostadsrättslagen räknas till den fastighetsrättsliga lagstiftningen. Jag har mångårig erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor.

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten är ett rättsområde som omfattar bl a förhållandet mellan myndigheter och enskilda personer. Det kan röra sig om sk ”betungande” förvaltningsakter såsom t ex uttagande av skatt, återkallelse av körkort samt tvångsomhändertagande av barn (LVU). Det kan också röra sig om ”gynnande” förvaltningsakter såsom t ex tillstånd för utlänningar att vistas i Sverige (uppehållstillstånd), tillstånd att servera alkohol på krogar och tillstånd att bedriva viss verksamhet. Förvaltningsrättsliga frågor hanteras ofta av förvaltningsdomstolarna, se under min beskrivning av rättsområdet processrätt. Jag biträder inom förvaltningsrätten företrädesvis när det gäller frågor om tvångsomhändertagande av barn och om uppehållstillstånd för flyktingar (asylrätt).

Processrätt

Processrätt är ett rättsområde som reglerar förfarandet vid domstolar och den centrala lagstiftningen utgörs av rättegångsbalken. Processrätten indelas i tre huvudgrupper, nämligen straffprocess (förfarandet då frågor om brott och straff hanteras i allmän domstol), civilprocess (förfarandet då civilrättsliga tvister hanteras i allmän domstol) samt förvaltningsprocess (förfarandet då angelägenheter mellan enskilda och myndigheter - t ex frågor om tvångsomhändertagande av barn (LVU) – hanteras i förvaltningsdomstol). De allmänna domstolarna utgörs av tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. Förvaltningsdomstolarna utgörs av förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen. Genom att jag tidigare varit verksam i både tingsrätt och hovrätt som domare och som advokat biträtt klienter i domstol har jag skaffat mig mångårig och gedigen erfarenhet av processrätten.